Avís Legal

Motor Club Sabadell no es fa responsable de les web no pròpies a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.
Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i Motor Club Sabadell no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a Motor Club Sabadell, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o web, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle, tant en connectar a la web de Motor Club Sabadell, com en accedir a la informació d’altres web des de la web Motor Club Sabadell.

INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE COOKIES

En aquesta web es poden estar utilitzant cookies en algunes pàgines. La finalitat de les esmentades cookies és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants.
Les cookies són petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent informació:

* Data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar la web.
* Disseny de contingut que l’usuari va escollir en la seva primera visita a la web.
* Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.

RENUNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda. Motor Club Sabadell pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

Motor Club Sabadell ha obtingut la informació i els materials inclosos en la web de fonts considerades com a fiables, però, si bé s’han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta i actualitzada.

També s’adverteix que els continguts d’aquesta web, tenen finalitat informativa quant a la qualitat, situació, allotjament, serveis i tarifes de Motor Club Sabadell.

INFORMACIÓ SOBRE L’EXEMPCIÓ DE TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA FALLA TÈCNICA I DE CONTINGUT

Motor Club Sabadell declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, Motor Club Sabadell no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència de les esmentades caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus de dany|mal indirecte que li pugui ser causat als Usuaris per causes alienes a Motor Club Sabadell.

Motor Club Sabadell no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin interromputs o que siguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que el posa a disposició siguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici de que Motor Club Sabadell realitza els seus millors esforços en evitar aquest tipus d’incidents.
En cas que l’usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per Motor Club Sabadell, així com els continguts abocats|vessats a la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual per la qual cosa es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense el consentiment exprés i previ i per escrit Motor Club Sabadell.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents websites i en especial, dissenys, texts, gràfics, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de Motor Club Sabadell o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L’incompliment de l’assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin parteix de les pàgines web sense permís previ i per escrit de Motor Club Sabadell.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzemament en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per Motor Club Sabadell, així com a la seva traducció, adaptació, arranjament|reparació o qualsevol altra transformació de les esmentades opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a disposició dels Usuaris a través dels serveis o continguts, en tant tals actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

Motor Club Sabadell és lliure de limitar l’accés a les pàgines web, i als productes i/o serveis en ella oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris puguin fer-li arribar a través de l’e-mail.

Motor Club Sabadell, en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que a través de les seves pàgines web puguin abocar|vessar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com|com a racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells usuaris que enviïn a les pàgines web de Motor Club Sabadell, al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, llevat de que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en els que per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s’entén que autoritzen a Motor Club Sabadell per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzemament en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a Motor Club Sabadell, traducció, adaptació, arranjament|reparació o qualsevol altra transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment. Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar per e-mail tals observacions, opinions o comentaris, els usuaris declinen qualsevol pretensió remuneratoria per part de Motor Club Sabadell.

D’acord amb l’assenyalat en el paràgraf anterior Motor Club Sabadell queda autoritzada igualment per procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per això pugui entendre’s que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualssevol de les facultats morals de dret d’autor que els Usuaris poguessin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualssevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directament o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cada un dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin parteix de les pàgines web, o de l’esforç dut a terme Motor Club Sabadell per al seu funcionament. En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines web de Motor Club Sabadell, sense el consentiment previ, exprés i per escrit de Motor Club Sabadell. Qualsevol trasgresión del disposat en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual de Motor Club Sabadell sobre les pàgines web i tots els continguts de les mateixes.

Motor Club Sabadell no assumirà cap responsabilitat davant de conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà cap responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des dels websites de Motor Club Sabadell